Lesreglement TC West End

         Algemene Lesvoorwaarden TC West End

 

INSCHRIJFBEPALINGEN

Artikel 1.

Het volgen van trainingen is alleen mogelijk als lid van de vereniging

Artikel 2.

De tennislessen worden verzorgd door trainers van TS Sport Events.

Artikel 3.

Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden geplaatst op een wachtlijst. Plaatsing in een lesgroep is dan alleen nog mogelijk, indien er ruimte is in een lesschema van een trainer en er naar het oordeel van de trainer/ster een zinvolle groepssamenstelling mogelijk is. Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma’s komen te vervallen.

Artikel 4.

De lessen worden ingedeeld door Tennisschool Sport Events in overleg met de vereniging. Het lesschema wordt aan het begin van de cursus definitief vastgesteld (met daarin opgenomen de vakanties en de feestdagen).

Artikel 5.

De inschrijving word definitief in behandeling genomen nadat de cursist zich middels het beschikbare inschrijfformulier heeft opgegeven.

Artikel 6.

Na inschrijving en plaatsing dient de cursist ten alle tijden het lesgeld te voldoen. Bij uitblijven van betaling staat het TC West End vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de cursist. Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is, kan TC West End deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen les(sen) kan de cursist achteraf niet inhalen.

 

AFWEZIGHEID/VERVALLEN VAN LESSEN

Artikel 7.

Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan komt de eerste les voor rekening van de cursist, de 2de les wordt ingehaald, de 3de niet, de 4de wel (met een maximum van 2 inhaallessen). Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.

Artikel 8.

Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:

  1. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie indien beschikbaar ,
  2. op een, in overleg met de TS Sport Events/trainer te bepalen, tijdstip worden ingehaald. ( meestal aansluitend na de reguliere cursus )

Artikel 9.

Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.

Artikel 10.

Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit vroegtijdig te melden bij de trainer.

Artikel 11.

De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de leerling (artikel 9) of de in artikel 8 omschreven uitvallessen, zullen aan het einde van de lesperiode alsnog worden ingehaald, zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip.

 

KWALITEIT

Artikel 12.

Tennisschool Sport Events zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.

Artikel 13.

De trainer zal, behalve aan speltechnische en spel tactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.

Artikel 14.

De tennistrainer/ster zal in overleg met TS Sport Events en de  tennisvereniging naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien dit wenselijk word geacht. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht door de trainer/ster.

 

SLOTBEPALINGEN

 Artikel 15.

De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 16.

 Artikel 16.

Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld. De tennistrainer/ster en de tennisvereniging hebben hier geen bemoeienis mee.

Artikel 17.

Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. TC West End en Tennisschool Sport Events kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 18.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met met het bestuur van de vereniging (bestuur@tcwestend.nl)

Artikel 19.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de tennisvereniging TC West End in overleg met de trainer en tennisschool Sport Events.